ติดต่อเรา 

โทร : 0-4310-5017 ถึง 19 

 อีเมล : saraban@tumbonnontan.go.th

002

๑. งานการเงิน
-  การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท
-  การจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
-  การจ่ายเงินและวตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จคู่จ่าย
-  การจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
-  การจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
-  เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้มอบหมาย
๒.  งานบัญชี
-  รับใบนำส่งจากงานการเงินนำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ
-  ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนำมาลงบัญชีเงินสดรับ
(กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นำใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่างๆ) และนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ
-  การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
และผู้บริหารทราบทุกวัน
-  รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป /  อุดหนุนเฉพาะกิจ / เงินถ่ายโอนเลือกทำ
-  ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบสอบกับเงินสดรับและฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน 
-  ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement ของธนาคารทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
-  ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
-  ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน
-  การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน,รายงานเงินรับฝาก,รายงานกระแสเงินสด,งบรับจ่ายเงินสด,กระดาษทำการกระทบยอด,
รายงานตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม,งบประมาณคงเหลือ,กระดาษทำการรายจ่ายงบประมาณ รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย และเงินสดประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน
-  การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้แก่ ปิดบัญชี จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ.ทรัพย์สิน,งบเงินสะสม,งบหนี้สินและงบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี
-  รายงานการใช้จ่ายเงินเศษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
-  รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑o เมษายน ,งวดรายงานการใช้เงินเศษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

-  รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑o เมษายน ,งวดเมษายน -กันยายนรายงานภายในวันที่ ๑o ของเดือนตุลาคม
-  รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน ภายในวันที่ ๑o ของเดือน (มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม)
-  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินฝากออมทรัพย์ทุกสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยทำใบผ่านรายงานบัญชีทั่วไป
-  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม
-  รายงาน GPP
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.  งานพัฒนาละจัดเก็บรายได้
-  การศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและจัดหารายได้อื่นๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
-  การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
-  การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
-  การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และการกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนลที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่นๆ
-  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
-  การจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
-  การตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ คำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
-  การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
-  การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมละรายได้อื่นภายในกำหนด
-  การประสานงานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯและชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
-  การดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
-  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดราย
-  เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-  การซื้อและการจ้าง
-  การซ่อมและบำรุงรักษา
-  การจัดทำทะเบียนพัสดุ
-  การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
-  การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
-  การจัดทำบัญชีวัสดุ - ครุภัณฑ์
-  การจัดทำกระกาศกระกวดราคา
-  การตรวจสอบพัสดุประจำปี
-  การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
-  การจำหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี
-  เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018
bannerOrBkk Blue
btn01 4 1
btn01 7 1
btn01 5 1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

btn01 2 1
btn01 1 1
banner 1 1
banner 3 1
banner 4 1

เข้าสู่ระบบ

กดไลค์แฟนเพจของเรา

ใครกำลังออนไลน์

มี 908 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เว็บเมล

webmail2

Design by: www.diablodesign.eu